Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2020-07-15
ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด และบริษัท บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด อำเภอ
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2020-07-15
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รรอ.ทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีฯ บ้านค่ายและเข้าตรวจสอบโรงงานของ บริษัท วินโพรเสส จำกัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมตรวจสอบ การตรวจสอบ เจ้าหน้าท
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2020-06-23
ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2020-06-19
ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณรอบโรงงาน บ.วินโพรเสส จำกัด ตามแผนโครงการโรงงานเฝ้าระวังมลพิษฯ
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2020-06-11
ศวภ.ตอ.พื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อสังเกตการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน ตามโครงการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคะวันออกิ ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านรายละเอียด
ข่าวกิจกรรม
 • 2020-06-25

  ศวภ.ตอ.นำเจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขันสร้างความสัมพันธ์​หน่วยงานในพื้นใกล้เคียง ณ​ ลานอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค​ 2​ ตำบลหนองข้างคอก​ อำเภอเมืองชลบุรี​จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-02-19

  ศวภ.ตอ.ร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ​จากวัดวังตะโก​ มาประดิษฐาน​ ณ​ ตำรวจภูธรภาค​ 2​ ตำบลหนองข้างคอก​ อำเภอเมืองชลบุรี​ จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-02-05

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

  อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ดาวน์โหลด
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง >>>>>
เอกสารเผยแพร่
ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นกลางและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด
ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ
ดาวน์โหลด
ประกาศ ศวภ.ตอ. วันเข้าสู่ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ 17025:2017
ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ "รักษ์ป่า สร้างฝาย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า" ปี 8
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติม >>>>>
Copyright 2018 EIMC