ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2021-11-08
ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2021-11-07
ตรวจสอบรายชื่อโรงงานที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัด ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2021-11-01
รับฟังความเห็นร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การหาค่าความคลาดเคลื่อน (Error) เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ พ.ศ. ...
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2021-10-26
โรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก ที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดยี่ห้อ Hach หากพบปัญหา ในการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษระยะไกลเข้าสู่ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2021-10-19
ขอความร่วมมือโรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก ใช้เชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษระยะไกลเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS (Pollution Online Monitoring System)
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
 • 2021-10-20

  ศวภ.ตอ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ พื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-10-19

  ศูนย์วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจวัดระดับเสียง จากการประกอบกิจการโรงงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์​ จ.สมุทรปราการ

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-10-19

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภารตะวันออก​ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ​ ตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน กลึง เชื่อม ไส ตัด เจียร ปั๊มโลหะเพื่อทำชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์​ ​จังหวัดสมุทรปราการ

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-09-16

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยลมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจวัดค่าระดับเสียง โรงงานประกอบการกิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์ จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-08-08

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและเปิดศูนย์พักคอยตำบลหนองข้างคอก (Community Isolation) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-07-22

  ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดฝุ่นละออง และก๊าซในปล่องระบายโรงงานประกอบกิจการผลิตกระดาษคราฟท์ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่องพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด >>>>>
Copyright 2018 EIMC