Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2020-04-30
เปิดรับสมัครงาน...พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันนี้-29 พฤษภาคม 2563
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2020-03-11
รรอ.กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับ ดูแล โรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2020-03-10
EIMC ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2020-02-20
EIMC ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษจังหวัดระยอง
อ่านรายละเอียด
ข่าวกิจกรรม
 • 2020-02-19

  ศวภ.ตอ.ร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ​จากวัดวังตะโก​ มาประดิษฐาน​ ณ​ ตำรวจภูธรภาค​ 2​ ตำบลหนองข้างคอก​ อำเภอเมืองชลบุรี​ จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-02-05

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-01-17

  ศวภ.ตอ.จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563

  อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ดาวน์โหลด
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง >>>>>
เอกสารเผยแพร่
ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นกลางและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด
ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ
ดาวน์โหลด
ประกาศ ศวภ.ตอ. วันเข้าสู่ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ 17025:2017
ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ "รักษ์ป่า สร้างฝาย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า" ปี 8
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติม >>>>>
Copyright 2018 EIMC