ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2021-07-20
ประกาศเลื่อนเก็บตัวอย่างน้ำประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2021-07-19
รายชื่อโรงงานขอเลื่อนเก็บตัวอย่างน้ำประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2021-07-19
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2021-07-13
ข้อมูลตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังฯ บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด (จากเหตุเพลิงไหม้) โดย กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ดูผลคลิกอ่านรายละเอียด)
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2021-07-05
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ทดสอบกลิ่น ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นกรมโรงงานอตุสาหกรรม ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 36 ราย
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
 • 2021-07-22

  ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดฝุ่นละออง และก๊าซในปล่องระบายโรงงานประกอบกิจการผลิตกระดาษคราฟท์ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-07-02

  ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง​ พื้นที่อำเภ​อพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-06-09

  ท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยื่อมการใช้พื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-06-09

  ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง​ พื้นที่อำเภ​อศรีราชา และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-05-27

  กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การใช้งานเครื่อง X-ray และ Raman Spectroscopy

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-03-30

  ศวภ.ตอ. ร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง​ และร่วมทำ Eco bricks​ "อัดขยะพลาสติกใส่ขวด"

  อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่องพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด >>>>>
Copyright 2018 EIMC