Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2019-03-11
การตอนรับเข้าร่วมโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2019-02-26
วันที่ 26 ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ก๊าซ จากปล่องระบายโรงงานประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้น จังหวัดระยอง
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2019-02-21
วันที่ 21 ก.พ.62 ผู้ตรวจจุลพงษ์ ทวีศรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ และตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย (วันที่2)
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2019-02-20
วันที่ 20 ก.พ.62 ผู้ตรวจจุลพงษ์ ทวีศรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ อากาศ และตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย (วันที่ 1)
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2019-02-17
โครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและครอบคุมพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านรายละเอียด
ข่าวกิจกรรม
 • 2019-03-07

  ศวภ.ตอ.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเก็บตัวอย่างฝุ่นละลองในปล่องระบาย โดยวิธีของ US.EPA.Method 1-5

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-01-18

  อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาจากสาชาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม​ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-01-09

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก​ จัดการประชุมทบทวนบริหารประจำปี​งบประมาณ​ 2561​ตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ​ ISO/IEC 17025​:2005

  อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทั้งหมด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ดาวน์โหลด
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง >>>>>
Copyright 2018 EIMC