ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2024-03-29

ขอเชิญผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออก กรอกแบบสำรวจข้อมูลโรงงานที่มีการติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี อย่างต่อเนื่อง

ขอเชิญผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออก กรอกแบบสำรวจข้อมูลโรงงานที่มีการติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และตรวจสอบการระบายมลพิษทางน้ำ ระบายออกนอกโรงงานผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) พื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 5-30 เมษายน 2567

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC