ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา
EIMC

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโรงงานภาคตะวันออก
EASTERN INDUSTRIAL ENVIRONMENT MONITORING CENTER
17/4 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3805-7260

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ENVIRONMENT MONITORING CENTER
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-430-6312 ต่อ 2109

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโรงงานภาคเหนือ
NORTH INDUSTRIAL ENVIRONMENT MONITORING CENTER
128 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5208-1944 ต่อ 5402

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC