ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2023-06-09

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแลผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่จังหวัดนครนายก และฉะเชิงเทรา

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายทวี อำพาพันธ์ ผู้​อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้ นายสิทธิชัย เรืองโรจน์วิริยา ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแลผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด และจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเฝ้าระวังการระบายมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำออกนอกโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) การตรวจติดตาม และการกำกับดูแลผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมายตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัด ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ได้ดำเนินการตรวจติดตามกำกับดูแลผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น ของการบังคับกฎหมายไปแล้วกว่า 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ของโรงงานในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออก

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC