ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2024-03-28

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการเก็บตัวอย่างน้ำและการจัดทำรายงานค่าความเคลื่อนของเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง 15 พฤษภาคม 2567

#หัวข้อบรรยาย 1.แนวทางปฎิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบําบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 2.แนวทางปฎิบัติประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบําบัดน้ำเสียต้องตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 3.แนวทางปฎิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 4.วิธีปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเก็บตัวอย่างน้ำ 5.วิธีการส่งแบบรายงานและหลักการพิจารณาแบบรายงานตามกฎหมายกำหนด 6.การเขียนแบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC