ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2023-01-18

ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม กำกับดูแลผู้ประกอบการ ในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังการระบายมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำออก นอกโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) จ.ชลบุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายทวี อำพาพันธ์ ผู้​อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้ นายสิทธิชัย เรืองโรจน์วิริยา ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแลผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำ โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่อำเภอศรีราชา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 แห่ง เพื่อเฝ้าระวังการระบายมลพิษอุตสาหกรรม ทางน้ำออกนอกโรงงานอุตสาหกรรมผ่าน ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) การตรวจติดตาม และการกำกับดูแลผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมายตามประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัด ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC