ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2024-01-12

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์หาค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ในตัวอย่างน้ำและน้ำเสียตามวิธีมาตรฐาน Standard Method 24th Edition” วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC