ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2023-12-21

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ วิธีการตรวจวัด การรายงานผล การแจ้งเหตุขัดข้อง การแจ้งหยุดหน่วยการผลิต เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน 14 ก.พ.67

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC