ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2023-10-05

ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบ ตรวจวัดและเก็บตัวอย่างน้ำโรงงงาน บริษัท วินโพรเสส จำกัด และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบ ตรวจวัดและเก็บตัวอย่างน้ำโรงงงาน บริษัท วินโพรเสส จำกัด และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์การรั่วไหลของน้ำที่ผ่านการบำบัดและรั่วซึมออกของน้ำในโรงงานออกสู่หนองพะวาและมีโอกาสไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะใกล้เคียง โดยเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อกักเก็บในโรงงาน และที่ผ่านการบำบัดแล้ว และน้ำในแหล่งน้ำสถาธารณะ คลองโบสถ์ น้ำในหนองพะวา และน้ำในลำรางน้ำข้องทางหลวงหมายเลข 3471 ซึ่งมีแนวโน้มมีการปนเปื้อนจากน้ำในโรงงาน โดยมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นตามแผนภาพ และห้องปฏิบัติการ ศวภ.ตอ. จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและรายงานผลให้ทราบเบื้องต้นต่อไป โดยในระหว่างนี้ ศวภ.ตอ. จะทำการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC