ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-11-26

ศวภ.ตอ. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินจาก แหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 26 พ.ย.62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ และตะกอนดินจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในพื้นที่ดังกล่าวตามแผนการดำเนินงานโครงการติดตาม เฝ้าระวัง เตือนภัยมลพิษโรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC