Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-11-07

ศวภ.ตอ. เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) สาขาสิ่งแวดล้อมรายการทดสอบระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงโดยทั่วไป ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) สาขาสิ่งแวดล้อมรายการทดสอบระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงโดยทั่วไป ของห้องปฏิบัติการฯ ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025 ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC