Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-10-18

รก.ผอ.ศวภ.ตอ.ร่วมแสดงความยินดี กับนายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวาระดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน แสดงความยินดี กับนายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวาระดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการนี้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาตะวันออกร่วมแสดงความยินดี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC