ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-09-12

หน.ผตร.อก จุลพงษ์ ทวีศรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท บานาน่า ดิสโพเซิล จำกัด กรณีชาวร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ

เมือวันที่ 11 ก.ย. 62 หน.ผตร.อก จุลพงษ์ ทวีศรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท บานาน่า ดิสโพเซิล จำกัด กรณีชาวร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงาน ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและน้ำใต้ดินบ่อสั่งเกตการณ์ในโรงงาน และบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านที่เดือดร้อน

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC