ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-08-18

ท่านสามารถแจ้งหรือร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผ่าน www.eimcdiw.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ท่านสามารถแจ้งหรือร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผ่าน www.eimcdiw.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของศูนย์ฯ ได้ที่ Facebook : ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก Facebook : ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC