ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-04-05

กลุ่มตรวจสอบภายในจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน ศวภ.ตอ.ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562

นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกให้การต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภายในโดยมีนางสมใจ ศิริพรอมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าผู้ตรวจระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC