ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-02-17

โครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและครอบคุมพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จึงได้จัดทำโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และครอบคุมพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มีความพร้อมของเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี เพื่อรองรับการพัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนมีค่าความคาดเคลื่อนของการตรวจวัดเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC