ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-02-07

วันที่ 7 ก.พ. 62 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ ปทส., กอ.รมน.ชบ. และ อสจ.ชบ ลงพื้นที่ตรวจวัดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในภาชนะปิดสนิท และอาหารแช่แข็งจากพืช ผัก และผลไม้ จ.ชลบุรี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในภาชนะปิดสนิท และอาหารแช่แข็งจากพืช ผัก และผลไม้ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC