ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2023-03-15

โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการระบายมลพิษอุตสาหกรรม ผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) สำหรับผู้ประกอบการ พื้นที่ภาคตะวันออก

โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการระบายมลพิษอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) สำหรับผู้ประกอบการ พื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการระบาย มลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย (CEMS)

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC