ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2023-03-08

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำเอกสารในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 (ISO/IEC17025-2017 Documentat

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำเอกสารในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 (ISO/IEC17025-2017 Documentation Writing Technique) โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล มอก 17025 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC