ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-12-22

โรงงานที่ติดตั้ง BOD COD Online ต้องรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (BOD COD Online) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC