ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-11-22

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานกำกับดูแล และเฝ้าระวัง ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (Pollution Online Monitoring System : POMS)

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC