ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-11-30

ขอเชิญบุคลากรของภาครัฐ ผู้ประกอบการโรงงาน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ” และ “การประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศผ่านระบบ POMS

หัวข้อบรรยาย • การวิเคราะห์สารมลพิษตามกฎหมายมลพิษทางน้ำ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วน้ำใต้ดิน ดิน มลพิษทางอากาศและเสียง กลิ่น และที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของโรงงาน หรือสถานประกอบการ • รายงานผลการทดสอบและการประเมินผล การทดสอบจากรายงานผลการทดสอบมลพิษ • การประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศจากปล่องระบาย ผ่านระบบ POMS สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถผ่าน QR-CODE หรือลิงค์ด้านล่าง ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธันวาคม 2565 (ทางผู้จัดฝึกอบรมจะจัดส่ง Link และ Password .ให้ทาง e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ)

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC