ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-11-29

ขอเชิญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก สมัครเข้าร่วม ในโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน มอก.17025 ประจำปี พ.ศ. 2566 “ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย”

กิจกรรมภายโต้โครงการ (ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ) • ส่วนร่วมในกระบวนการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน มอก.17025 • ได้รับการให้คำปรึกษาเชิงลึกทางเทคนิคในการวิเคราะห์ทดสอบ (Analytical Technique Coaching) แบบใกล้ชิดจากผู้ชำนาญการ ณ ห้องปฏิบัติการ • บุคลากรของห้องปฏิบัติการฯ ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ Classroom Training On the Job Training และ Technique Coaching หลักสูตร ISO/IEC17025-2017 Requirement and Implementation, ISO/IEC17025-2017 Documentation Writing Technique, ISO/IEC 17025:2017 QC&QA Technique, Method Validation for Testing and Calibration Laboratory, Estimate the Uncertainty of Measurement and Decision Rule, Internal Audit Technique by Laboratory Process Approach and technique with workshop, Requirement and risk management • มีความพร้อมในการยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 • ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามมาภายหลังการเข้าร่วมโครงการฯ • มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC