ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-10-17

วิธีการส่งและระยะเวลาการส่ง แบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (BOD​ COD​ ​Online)​

วิธีการส่งและระยะเวลาการส่ง แบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (BOD​ COD​ ​Online)​ อ้างอิงตาม : ประกาศกรมโรงงาน​อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงาน ที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256​5

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC