ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-04-14

ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือฯ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....

ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่ออุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ..... เป็นการกำหนดวิธีตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัด BOD/COD online และกำหนดในกรณีที่เครื่องมือมีปัญหาไม่สามารถตรวจวัดและส่งข้อมูลมายัง กรอ. ได้ ให้ผู้ประกอบการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานสัปดาห์ละครั้งส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. และรายงานผลการวิเคราะห์ค่า COD/BOD มายัง กรอ. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์จนสามารถเชื่อมโยงส่งข้อมูลมาที่ กรอ.ได้ตามกฎหมาย (สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 13 พ.ค. 2565) link รับฟังความคิดเห็นครับ http://php.diw.go.th/rubfung/show.php

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC