ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-04-16

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS ได้ทั้งระบบ iOS ระบบ Android

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC