ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-08-06

การขอเชื่อมโยง​ข้อมูล​ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล​ POMS

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC