ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-11-01

รับฟังความเห็นร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การหาค่าความคลาดเคลื่อน (Error) เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ พ.ศ. ...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน จัดทำร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การหาค่าความคลาดเคลื่อน (Error) เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ พ.ศ. ... เพื่อให้การปฎิบัติงานการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างประกาศฉบับดังกล่าวภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC