ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-11-08

ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (Error-Water Pollution Monitoring System : E-WPMS) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564 ได้ที่ www.eimcdiw.com ลงทะเบียน : คลิกอ่านรายละเอียด

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC