ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-10-26

โรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก ที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดยี่ห้อ Hach หากพบปัญหา ในการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษระยะไกลเข้าสู่ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS

โรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก ที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดยี่ห้อ Hach หากพบปัญหา ในการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษระยะไกลเข้าสู่ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS (Pollution Online Monitoring System) ให้ติดต่อบริษัทผู้ดูแลเครื่องมือ...หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ให้ประสานงาน กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ติดต่อประสานงาน โทรศัพท์ : 0 2202 4001 หรือ ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 02-202-4088 อีเมล์ : [email protected]

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC