ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-10-18

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญ...ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ลานด้านหน้าสำนักงานศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญ...ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ พื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ลานด้านหน้าสำนักงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC