ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-10-19

ขอความร่วมมือโรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก ใช้เชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษระยะไกลเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS (Pollution Online Monitoring System)

ขอความร่วมมือ โรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ ตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก ใช้เชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษระยะไกลเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS (Pollution Online Monitoring System)

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC