ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-10-14

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS (Pollution Online Monitoring System)

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS (Pollution Online Monitoring System)

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC