ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-08-15

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ขอเชิญห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 25... ครั้งที่ 2

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ขอเชิญห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 25... ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting ห้องปฏิบัติการขึ้นทะเบียนกับ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC