ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-07-19

รายชื่อโรงงานขอเลื่อนเก็บตัวอย่างน้ำประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC