ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-07-05

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ทดสอบกลิ่น ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นกรมโรงงานอตุสาหกรรม ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 36 ราย

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ทดสอบกลิ่น ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นกรมโรงงานอตุสาหกรรม ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 36 ราย

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC