ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-05-31

ในช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากทางโรงงานมีมาตรการต่างๆ ในการคัดกรอง หรือห้ามเข้าพื้นที่โรงงานโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

ตามที่ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำตามแผนที่ส่งไปนั้น ในช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากทางโรงงานมีมาตรการต่างๆ ในการคัดกรอง หรือห้ามเข้าพื้นที่โรงงานโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หรือต้องการรายชื่อเจ้าหน้าที่ กรองแบบคัดกรอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ของเจ้าหน้าที่ผู้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเข้าโรงงาน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการปฎิบัติงานต่อไป

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC