ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-08-18

ประกาศเลื่อนเก็บตัวอย่างน้ำประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก (คลิกอ่านรายละเอียด)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่ง ลด และจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหะสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น และลดโอกาสการแพร่เชื้อ เพื่อความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกและเจ้าหน้าที่ของโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยนั้น ศูนย์วิจัยฯ ขอยกเลิกเก็บตัวอย่างน้ำ ตามแผนการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ภาคตะวันออก ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ออกไปก่อน และจะดำเนินการเก็บตัวอย่างอีกครั้งหลังจากสถานการณ์คลี่คลายหรือการแพร่ระบาดลดน้อยลง ทั้งนี้ หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจะได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของศูนย์ฯ ให้ทราบเป็นระยะต่อไปขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC