ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-05-31

แนวทางปฎิบัติช่วงปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูล ระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล OPMS และ CEMS

ตามหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก.0310(7)/4418 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูล ระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล OPMS และ CEMS ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้ระบบการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลเดิม ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อหรือมีปัญหาในรับส่งข้อมูลมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC