ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2020-10-30

ศวภ.ตอ.รับจากตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ตาม มอก.17025:2561 (ISO/IEC 17025:2017) และขอขยายขอบรายการวิเคราะห์ทดสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้รับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ตาม มอก.17025:2561 (ISO/IEC 17025:2017) และขอขยายขอบรายการวิเคราะห์ทดสอบในรายการวิเคราะห์ สี และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม (hexavalent chromium, Cr(VI)) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC