Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2020-02-06

EIMC ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตาม ค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษฯ ตามโครงการตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นทีภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2563

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC