ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-03-07

ศวภ.ตอ.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเก็บตัวอย่างฝุ่นละลองในปล่องระบาย โดยวิธีของ US.EPA.Method 1-5

งานวิเคราะห์มลพิษทางอากาศและเสียง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเก็บตัวอย่างฝุ่นละลองในปล่องระบาย โดยวิธีของ US.EPA.Method 1-5 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญธิตา มนัส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC