ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-10-20

ศวภ.ตอ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ พื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวี อำพาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน นำข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ภายในศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื่องใน ”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ พื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC