ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-08-08

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและเปิดศูนย์พักคอยตำบลหนองข้างคอก (Community Isolation) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ผู้ประสานงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย นายภิรมย์ อาจวารินทร์ (นายกโก๋) นายก อบต.หนองข้างคอก นายอธิเดช พลพงษ์ ปลัด อบต.หนองข้างคอก และเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองข้างคอก และศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก ร่วมตรวจเยี่ยมและเปิดศูนย์พักคอยตำบลหนองข้างคอก (Community Isolation) ศูนย์พักคอยฯ แห่งนี้ รองรับการกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุ่นแรง และผ่านการประเมินอาการจากโรงพยาบาลชลบุรี สามารถรองรับได้ 50 เตียง ทาง อบต.หนองข้างคอก ได้จัดเตรียมสถานที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ อบต.หนองข้างคอก ปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยฯ ทุกวัน และได้ร่วมกันประกอบพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การศูนย์พักคอยตำบลหนองข้างคอก (Community Isolation)

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC