Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2020-02-05

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ในครัวเรือน และก่อให้เกิดรายได้เสริมจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกขยะแล้ว จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC