ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง
CEMs

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC