ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากบรรยากาศ
AQMS

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC