ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่
MOBILE

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC