ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แจ้งเหตุร้องเรียน

แจ้งเหตุร้องเรียน
หัวข้อเรื่อง :
รายละเอียดเหตุการณ์ :
ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ
ชื่อ นามสกุล :
เบอร์โทร :
อีเมล :
* หรือสามารถแจ้งผ่าน ระบบร้องเรียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
** กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรและอีเมลจะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่แจ้งเหตุให้ท่านทราบ
ถ้าหากท่าน ไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบเหตุการณ์
ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเห็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้คลิกปุ่มส่งข้อมูล
COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC