ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-06-01

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมโรงงานอุดสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้มีความชัดเจนถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นที่น่าเชื่อถือ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC